نتایج پست ها برای عبارت :

توغرور مرت بشکستی

رفتی و نماندی و کشاندی

                                                               سوزاندی و راندی و نشاندی

دل دادم و دل بستم و کندم

                                                                  بشکستي و خَستی و رماندی
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب